งป.726 งป.726 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 8 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดสงขลา

16 มีนาคม 2561

เข้าชม 161 ครั้ง

ปกติ