งป.766 งป.766 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 3 แห่ง

30 มีนาคม 2561

เข้าชม 219 ครั้ง

ปกติ