งป.769 งป.769 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอและท้องที่ (งวดที่ 2) ไปตั้งจ่าย ทปค.จ.รวม 76 แห่ง

1 เมษายน 2561

เข้าชม 242 ครั้ง

ปกติ