งป.770 งป.770 - วช. โอนกลับงบประมาณโครงการขยายผลจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอ..ยิ้ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จาก ทปค.จ. รวม 2 แห่ง กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง

1 เมษายน 2561

เข้าชม 184 ครั้ง

ปกติ