งป.776 งป.776 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (P to P) (งวดที่ 2) ไปตั้งจ่าย ทปค.จ.รวม 31 แห่ง

1 เมษายน 2561

เข้าชม 153 ครั้ง

ปกติ