งป.781 งป.781 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 4,6,8 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

4 เมษายน 2561

เข้าชม 168 ครั้ง

ปกติ