งป.789 งป.789 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 17,18 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 5 แห่ง

23 เมษายน 2561

เข้าชม 324 ครั้ง

ปกติ