งป.789 งป.789 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบูรณาการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 3,17,18 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด รวม 5 แห่ง

4 เมษายน 2561

เข้าชม 171 ครั้ง

ปกติ