งป.813 งป.813 - วช. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพอําเภอเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (งวดที่ 2) ไปตั้งจ่าย ทปค.จ. จํานวน 10 แห่ง

10 เมษายน 2561

เข้าชม 297 ครั้ง

ปกติ