มท 0310.1/9582 งป.854 สน.ปท. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมสำหรับเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ค่าเสาเข็ม) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก

11 พฤษภาคม 2561

เข้าชม 427 ครั้ง

ด่วนที่สุด