งป.139 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนำส่งผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ในห้วง 3 เดือนหลัง (มกราคม-มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

7 มกราคม 2563

เข้าชม 171 ครั้ง

ปกติ