งป.140 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ในห้วง 3 เดือนหลัง (มกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

7 มกราคม 2563

เข้าชม 227 ครั้ง

ปกติ