งป.141 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ในห้วง 3 เดือนหลัง (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

13 มกราคม 2563

เข้าชม 210 ครั้ง

ปกติ