งป.145 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในห้วง 3 เดือนหลัง (มกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

13 มกราคม 2563

เข้าชม 243 ครั้ง

ปกติ