งป.151 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 3 เดือนหลัง (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 76 แห่ง

14 มกราคม 2563

เข้าชม 341 ครั้ง

ปกติ