งป.153 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 2 เดือน ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัดรวม 4 แห่ง

14 มกราคม 2563

เข้าชม 152 ครั้ง

ปกติ