งป.166 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดรวม 13 แห่ง

20 มกราคม 2563

เข้าชม 224 ครั้ง

ด่วนที่สุด