งป.167 สน.อส. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเกษียณอายุ และลาออก จำนวน 2 ราย ไปตั้งจ่าย ณ ศูนย์ฝึกสมานมิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ

21 มกราคม 2563

เข้าชม 163 ครั้ง

ปกติ