ประวัติศูนย์สารสนเทศกรมการปกครอง

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง (ศสป.) เป็นหน่วยงานภายในของกรมการปกครอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2548 ตามคำสั่งกรมการปกครองที่ 740/2558 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2548 เรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในของกรมการปกครอง (เพิ่มเติม) มีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดเหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ ฯ

               •1.กรมการปกครองไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางกรมการปกครองเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกหน่วยงาน

              •2.ระบบสารสนเทศ หรือ ระบบงานมีลักษณะต่างคนต่างทำ

              •3.ขาดการบูรณาการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศในหน่วยงานของกรมการปกครองทำให้การเชื่อมโยงระบบเพื่อใช้งานในเครือข่ายของกรมการปกครอง (Intranet) เป็นไปด้วยความยากลำบาก และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

               •4.การใช้งบประมาณในการปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรมการปกครองไม่มีประสิทธิภาพ เพราะแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร ทำให้ยากต่อการดูแล/บำรุงรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพ

               •5. กรมการปกครอง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเกี่ยวกับระบบ ICT รวมทั้งเมื่อมีการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรด้านนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการปฎิบัติงาน

         มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนแม่บทกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกำกับ ติดตามและประเมินผล บริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริหารงานของศูนย์ปฎิบัติ   การกรม และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการระดับอำเภอ พัฒนาบุคลากรและจัดทำหลักสูตร  ฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจน  ปฎิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศกรมการปกครอง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย