ภาพสไลด์กิจกรรม


โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ...

20 สิงหาคม 2562

กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมบูรณาการฐานข้อมูลหอกระจายข่าว  วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารปกครอง กรมการปกครอง(วังไชยา)

กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมบูรณาการฐานข้อมูลหอกระจายข่าว 

19 มีนาคม 2562

พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 6

พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 6 ...

6 กันยายน 2561