ประวัติสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน

ความเป็นมา

               ปี พ.ศ. 2545 ก.พ. ได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง (จนท.บห.ปค. 8) ซึ่งมีจำนวน 18 อัตรา 18 เขต ลดลงเหลือเพียง 12 อัตรา และ   ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปกครอง  (ระดับ 9 ชช)   ในขณะเดียวกันได้อนุมัติตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน (ระดับ 9 ชช)  และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (ระดับ 9 ชช)  อีก  2  อัตรา 

               สรุปมีการปรับปรุงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจำนวน 14 อัตรา โครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลางกรมการปกครอง ได้กำหนดให้ อธิบดีกรมการปกครอง (อปค.) รองอธิบดีกรมการปกครอง (ร.อปค.) ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง (ผตปค.) หรือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปกครอง (ผชช.ปค.) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน (ผชช.คม.) และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (ผชช.กม.) เป็นกลุ่มตำแหน่ง ไม่สังกัดกองตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๙.๕/๑๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

               ต่อมา ก.พ. มีมติเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งโครงสร้างจากตำแหน่งข้าราชการพลเรือนจากเดิม 11 ระดับ เป็นตำแหน่ง 4 ประเภท ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการภายในกรม โดยปรับการกำหนดตำแหน่งจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9) เป็นตำแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

 

indecisionindecisionindecision