ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองเรียกคืนเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะอำนาจศาลและเงื่อนไขการฟ้องคดี

ในปัจจุบัน หากส่วนราชการจะฟ้องคดีเพื่อเรียกคืนเงินที่ข้าราชการได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิ จึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ...

28 ตุลาคม 2559

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ความเป็นอิสระและความเป็นกลาง : ในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

...ในส่วนของงานธุรการของศาลปกครองจะอยู่สังกัดกระทรวงใดไม่ใช่ เป็นสาระสำคัญ ประเด็นสำคัญอยู่ที่งานธุรการต้องไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือการครอบงำของตุลาการในศาลปกครองเอง เพราะอาจจะทำให้ศาลปกครองใช้อำน ...

25 ตุลาคม 2559

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง...ต้องเป็นคู่กรณี !!

(1) คำสั่งจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ ? (2) การที่คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อุทธรณ์คำสั่ง ถือว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดีหรือไม่ ? ...

25 ตุลาคม 2559

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

คดีบริหารงานบุคคล (จาดุร - พีรพล -ถวิล) คำตัดสินบนหลักการเดียวกัน

การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองนั้น ประการแรก ศาลจะพิจารณาว่าผู้ใช้อำนาจได้ดำเนินการออกคำสั่งโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือไม่ ? และประการ ...

25 ตุลาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างไร ? ... (ไม่) หมดสิทธิ !

เป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งข้าราชการในสังกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการใช้สิทธิในกรณีอื่นๆ ...

28 ตุลาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

"ข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎร ...ไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ !"

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการถูกกล่าวหาว่า ได้ร่วมกับสามีใช้ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเรียกและรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อบต. ...

25 ตุลาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การตรวจสอบการทำหน้าที่ของ "องค์กรตามรัฐธรรมนูญ" โดยศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการทำหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญคือ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้กลายเป็นข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลปกครอง โดยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้เห็นต่างและกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้ ...

25 ตุลาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ผลผูกพันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อมติคณะรัฐมนตรี

กรณีเทศบาลตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างเอกชน (ผู้ฟ้องคดี) ปรับปรุงเกาะกลางถนน ลงนามในวันที่ 16 สิงหาคม 2550 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ...

25 ตุลาคม 2559