ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

บทบาทของนายอำเภอในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ : การขับเคลื่อนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้

การศึกษาบทบาทของนายอำเภอในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ : การขับเคลื่อนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. การศึกษาบทบาทของนายอำเภอในการขับเคลื่อนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ 2. ...

15 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

บทบาทนายอำเภอในการขับเคลื่อนงานสัญชาติและสถานะบุคคลเพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การศึกษาบทบาทนายอำเภอในการขับเคลื่อนงานสัญชาติและสถานะบุคคลเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การศึกษาสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ป ...

14 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกลไกหมู่บ้าน/ชุมชน

6 กรกฎาคม 2564

กรณีศึกษา : บ้านคลองผู้ใหญ่โต๊ะ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ...

6 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การแก้ปัญหาสถานบริการและการบริหารจัดการสถานบริการแบบมีส่วนร่วม

6 กรกฎาคม 2564

นับตั้งแต่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศการพบผู้ติดไวรัสเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-19) ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒1 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลามากกว่า ๑ ปี ที่โรคติดเชื้อไวรัส ...

6 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีศึกษา : ราชอาณาจักรไทย และสหพันธรัฐรัสเซีย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยศึกษาเชิงเปรียบเทียบจากสภาพทั่วไป ภูมิปรเทศ ภูมิอากาศเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเร ...

21 สิงหาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป้องกันและระงับ ยังยั้งการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในจังหวัดชลบุรี

กรณีศึกษา บ้านหัวโกรก หมู่ที่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่พบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากดำเนินการป้องกันตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด รูปแบบการแก้ปัญหาในพื้นที่ ท ...

25 สิงหาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การวิพากษ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง

การวิพากษ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง ...

11 กุมภาพันธ์ 2562