ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 74%
พึงพอใจปานกลาง: 14%
ปรับปรุง: 14%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 60%
พึงพอใจปานกลาง: 27%
ปรับปรุง: 14%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 67%
พึงพอใจปานกลาง: 20%
ปรับปรุง: 14%