ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครองชี้แจง กรณี นางบุญ ชามัด อายุ 71 ปี ขอความช่วยเหลือ กรณีไม่มีบัตรประชาชน จึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการฉีดวัคซีนโควิด - 19

กรมการปกครองชี้แจง กรณี นางบุญ ชามัด อายุ 71 ปี ขอความช่วยเหลือ กรณีไม่มีบัตรประชาชน จึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ...

19 กันยายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครอง ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการรับการแจ้งตาย กรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่า การตายด้วยโรคติดต่ออันตราย หรือมีเหตุสงสัยว่าผู้ตายเสียชีวิต โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

กรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่า การตายด้วยโรคติดต่ออันตราย หรือมีเหตุสงสัยว่าผู้ตายเสียชีวิต โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ...

6 สิงหาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก​และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย​ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย​ ประจำปี 2563

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก​และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย​ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย​ ประจำปี 2563 ...

6 พฤษภาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การตรวจสอบรายชื่อการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

ขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมควรที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดตรวจสอ ...

18 มีนาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...

23 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครอง กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนงาน/โครงการ สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมการปกครอง กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนงาน/โครงการ สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของ ...

23 มีนาคม 2563