ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ตั้งแต่วันที่  21  กฎกฎาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นมา พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  มีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติ / การอนุญาต ซึ่งศูนย์บริการประชาชน เป็นหนึ่งในหน่วยงานนั้นที่ต้องพิจารณาอนุมัติ / อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน ,ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ,เรี่ยไร ,การพนัน จึงได้จัดทำผังขั้นตอนการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ