มท 0307.7/ว 21569 การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง (Learning by Doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

31 ตุลาคม 2560

เข้าชม 519 ครั้ง

ด่วนที่สุด