ภาพสไลด์กิจกรรม


โครงการฝึกอบรบหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่44-46 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี

1 ธันวาคม 2563

โครงการฝึกอบรบหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่44-46 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี