ผลการสำรวจ

ความเร็วการโหลดข้อมูล

พึงพอใจมาก: 0%
พึงพอใจปานกลาง: 0%
ปรับปรุง: 0%

ความเร็วการโหลดข้อมูล

พึงพอใจมาก: 0%
พึงพอใจปานกลาง: 0%
ปรับปรุง: 0%

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 100%
พึงพอใจปานกลาง: 0%
ปรับปรุง: 0%