ประวัติส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

มีหน้าที่รับผิดชอบอำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  การพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 การคัดเลือก กำนัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ.2551 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การปรับปรุงค่าตอบแทนตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ การดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการอุทธรณ์เกี่ยวกับวินัย ตลอดจนการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ การจัดทำวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงานคือ

1. กลุ่มงานระเบียบการ

2. กลุ่มงานวินัย

3. กลุ่มงานบริหารและพัฒนางานกำนันผู้ใหญ่บ้าน