ผู้บริหาร

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง

นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค

นายประดิษฐ์   ยมานันท์ 

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายความมั่นคง

นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์

รองอธิบดีกรมการปกครอง

 ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน

นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์

รองอธิบดีกรมการปกครอง

 ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน