ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในเขตกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ...

1 ธันวาคม 2563

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการคงอยู่ของตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร

  ด้วยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบว่า การที่กรุงเทพมหานครยังคงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้านไว้ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นไม่สอด ...

1 ธันวาคม 2563