คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด วุฒิการศึกษา

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

20 มีนาคม 2560

เข้าชม 2738 ครั้ง

20 มีนาคม 2560

คำพิพากษา คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย