การพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 12(8) และมาตรา 12(11)แห่ง พ.ร.บ.ลัีกษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2475

19 กันยายน 2560

เข้าชม 1224 ครั้ง

19 กันยายน 2560

การพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 12(8) และมาตรา 12(11)แห่ง พ.ร.บ.ลัีกษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2475