การพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (11) แห่งพรบ.ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

23 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

เข้าชม 1286 ครั้ง

23 เมษายน 2561

การพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (11) แห่งพรบ.ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457