แบบสำรวจ

คำชี้แจง

คำถามต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง ขอความร่วมมือท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อจะนำคะแนนที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

1.1 เพศ

1.2 อายุ

1.3 คุณวุฒิการศึกษา

กรุณาระบุความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ และระบบงานสารสนเทศของกรมการปกครอง

(ระดับคะแนน 5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยมาก)

1. ความเร็วการโหลดข้อมูล

2. ความเร็วการโหลดข้อมูล

3. การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

4. หัวข้อทดสอบ

5. การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

6. หัวข้อทดสอบ 2

7. การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

8. การใช้งานเผยแพร่ภาพและเสียงผ่าน internet

9. การใช้งานระบบรายงานผลข้อมูลอัตโนมัติ(e-form)

10. การใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือกรมการปกครอง (e-doc)

11. การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

12. การใช้งาน e-mail กรมการปกครอง

13. การใช้งานระบบส่งเอกสาร/รับรองรายงานการประชุม

ความเห็นเพิ่มเติม

ท่านมีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศของกรมการปกครองหรือไม่อย่างไร( โปรดแสดงความคิดเห็น )