อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ ตามคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1275/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

   อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ ตามคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1275/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

มีหน้าที่รับผิดชอบเป็ฯศูนย์กลางในการประสานขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือ การเจรจาต่อรอง การจัดทำข้อตกลงและเข้าร่วมประชุมกับต่างประเทศ องค์การและสถาบันเอกชนระหว่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินการด้านทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมในต่างประเทศ การประชุมนานาชาติ และโครงการต่างๆ อีกทั้งการเตรียมความพร้อมของกรมการปกครอง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ การสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด/อำเภอ ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ งานวิชาการต่างประเทศ การพัฒนาภาษาต่างประเทศ การอนุมัติ/อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะสากลให้กับบุคลากรกรมการปกครอง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ 1275 ปี 2559