ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสำหรับการดำเนินโครงการของกรมการปกครองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6

30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสำหรับการดำเนินโครงการของกรมการปกครองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - ส ...

2 ธันวาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ขยายเวลารับสมัคร ! ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสำหรับการดำเนินโครงการของกรมการปกครองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6

31 ตุลาคม 2565 - 27 พฤศจิกายน 2565

กรมการปกครองประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสำหรับการดำเนินโครงการของกรมการปกครองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโข ...

4 พฤศจิกายน 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมการปกครองเปลี่ยนแปลงกำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

11 กรกฎาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปค. ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปค. ประจำปีงบประมาณ 2565 ...

4 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปค. ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปค. ประจำปีงบประมาณ 2564 ...

18 มีนาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในหัวข้อ "บทบาทของฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในบริบทโลกสมัยใหม่

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความที่เข้ารับการประกวดฯ เชิญชวนส่งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเข้าประกวดในหัวข้อ "บทบาทของฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในบริบทโลกสมัยให ...

5 สิงหาคม 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563 ...

31 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ (ภาษาจีน) รุ่นที่ 16

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 16 โดยมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขแก่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิ ...

24 มกราคม 2563