ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

15 พฤษภาคม 2566

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมการปกครองได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

1 พฤษภาคม 2566

ข่าวอัพเดท

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ...

10 เมษายน 2566

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรมการปกครองได้รับการจัดสรรทุนฯ จำนวน 7 ทุน  ...

19 มกราคม 2566

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการของกรมการปกครองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี

9 ธันวาคม 2565

กรมการปกครองได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ตำแหน่ง ...

19 ธันวาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการของกรมการปกครองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี

30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสำหรับการดำเนินโครงการของกรมการปกครองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - ส ...

2 ธันวาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการของกรมการปกครองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี

31 ตุลาคม 2565 - 27 พฤศจิกายน 2565

กรมการปกครองประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสำหรับการดำเนินโครงการของกรมการปกครองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโข ...

4 พฤศจิกายน 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมการปกครองเปลี่ยนแปลงกำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

11 กรกฎาคม 2565