ประกาศเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในหัวข้อ "บทบาทของฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในบริบทโลกสมัยใหม่

เข้าชม 405 ครั้ง

5 สิงหาคม 2563


21 มีนาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความที่เข้ารับการประกวดฯ เชิญชวนส่งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเข้าประกวดในหัวข้อ "บทบาทของฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในบริบทโลกสมัยใหม่ : The Role of Governing Officer in Partially-driving SEZ's Goals in Modern World Context"