ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปค. ประจำปีงบประมาณ 2565

เข้าชม 126 ครั้ง

4 เมษายน 2565


4 เมษายน 2565

กรมการปกครองเปิดรับสมัครข้าราชการที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล: ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 ทุน ประกอบด้วย 

1. กลุ่มสาขาวิชา กลุ่ม 4 การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/การเงินการคลัง/การศึกษา/สวัสดิการสังคม และที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ทุน
2. กลุ่มสาขาวิชา กลุ่ม 2 กฎหมายเฉพาะด้าน จำนวน 2 ทุน

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมการปกครอง https://www.dopa.go.th/news/cate1/view7100 และเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/node/7643