โครงการเด่นสำคัญ


โครงการยุทธวิธีการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์โดยพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อปค.ได้โปรดสั่งการให้ สน.สก. จัดโครงการยุทธวิธีการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์โดยพนักงานฝ่ายปกครอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานฝ่ายปกครองผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งจะส่งผลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง และรอบคอบ สามารถคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สน.สก. ได้จัดโครงการยุทธวิธีการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์โดยพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยรูปแบบโครงการฯ เน้นรูปแบบบรรยายและอภิปรายถ่ายทอดความรู้ แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การดำเนินคดี การให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการให้ความคุ้มครองในฐานะชุดคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในคดีค้ามนุษย์ มีระยะเวลา 5 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงหรือเจ้าพนักงานปกครองผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั่วประเทศ ,นิติกรหรือเจ้าพนักงานปกครองผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และหน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

24 พฤษภาคม 2560