ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

E-learning หลักสูตรการพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง (DOPA investigation Training)

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ของพนักงานฝ่ายปกครอง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ...

5 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท

แบบรับฟังความคิดเห็นในการเสนอขอแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1

10 สิงหาคม 2563

เนื่องจากปัจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันที่ 21 กรกฎา ...

10 สิงหาคม 2563

ข่าวอัพเดท

กรมปกครองเสริมศักยภาพปลัดอำเภอ จังหวัดลำปาง

1 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักการสอบสวนและนิติการ จัดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ และรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) รุ่นที่ 1 จังหวัดลำปาง ประจำปี ...

3 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวอัพเดท

การสืบสวนคดีอาญากับการดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

1 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการปกครอง โดย สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (สน.ปท.) ได้จัดทำโครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิ ...

3 กุมภาพันธ์ 2563