ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัด ในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องราชา 2 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร นายมานะ สิมมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบ ...

26 ธันวาคม 2564

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัด ในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัดในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ...

26 ธันวาคม 2564

ข่าวอัพเดท

กระทรวงสาธารณสุขมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ดำเนินงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คณะทำงานกระทรวงสาธารณะสุขพิจารณารางวัลบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นฯ โดยได้พิจารณาให้บุคลากรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...

11 ธันวาคม 2564

ข่าวอัพเดท

E-learning หลักสูตรการพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง (DOPA investigation Training)

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ของพนักงานฝ่ายปกครอง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ...

5 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท

แบบรับฟังความคิดเห็นในการเสนอขอแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1

10 สิงหาคม 2563

เนื่องจากปัจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันที่ 21 กรกฎา ...

10 สิงหาคม 2563