ภาพสไลด์กิจกรรม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัดในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัดในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

11 ธันวาคม 2564

บทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองในกระบวนการยุติธรรมไทย

แม้ว่าภาพจำของพนักงานฝ่ายปกครองในสายตาของประชาชน มักจะเป็นการปฏิบัติงานในด้านการปกครองท้องที่หรือการพัฒนาบ้านเมืองเป็นหลัก แต่ในอีกด้านหนึ่ง พนักงานฝ่ายปกครองก็มีบทบาท อำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำด้ ...

12 ตุลาคม 2564