ภาพสไลด์กิจกรรม


พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 8

8 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 10 มกราคม 2561  เวลา 13.00 น. นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมร้อยบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

การฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้พื้นฐานทางด้าน IT และด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ ใน 76 จังหวัด 878 อำเภอ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ 8 นั้น อบรมตั้งแต่วันที่ 10 - 12 มกราคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน