ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมระบบทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Dopa Web Conference)

27 สิงหาคม 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. -15.00 น. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้ขอความร่วมมือกรมการปกครองสนับสนุนระบบประชุมทางไกล ในโครงการพัฒนากลุ่มอำเภอต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ระดับอำเภอ