ภาพสไลด์กิจกรรม


การฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 5

6 กันยายน 2561

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.00 น. นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้พื้นฐานทางด้าน IT และด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ ใน 76 จังหวัด 878 อำเภอ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ 5 นั้น อบรมตั้งแต่วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน