ภาพสไลด์กิจกรรม


กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมบูรณาการฐานข้อมูลหอกระจายข่าว  วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารปกครอง กรมการปกครอง(วังไชยา)

19 มีนาคม 2562

กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมบูรณาการฐานข้อมูลหอกระจายข่าว  วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารปกครอง กรมการปกครอง(วังไชยา)