ภาพสไลด์กิจกรรม


ทดสอบระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาสารักษาดินแดน (อส.)

24 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมทดสอบระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาสารักษาดินแดน (อส.) ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง อาคาร 3 ชั้น 2 กรมการปกครอง (วังไชยา)