ภาพสไลด์กิจกรรม


ตรวจติดตามผลการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ปค.

30 มิถุนายน 2559

ตรวจติดตามผลการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ปค.  จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึง 1 กรกฎาคม 2559