ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17 กรกฎาคม 2560

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์สารสนเทศฯ กรมการปกครอง (วังไชยา)